Manager Revalidatie & Behandeling

Manager Revalidatie & Behandeling

Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Manager Revalidatie & Behandeling.

IJsselheem is een gezonde en vitale zorgorganisatie. Een organisatie waar eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en gelijkwaardigheid niet slechts theoretische begrippen zijn, maar waar dit inmiddels in de fundamenten is verankerd. In de organisatie staat de bedoeling voorop en wordt deze breed gedragen door haar medewerkers. Dit vertaalt zich in het elkaar herhaaldelijk hierop bevragen en aanspreken met als resultaat de best mogelijke aandacht en liefde voor de cliënt.

Wij komen graag in contact met kandidaten die hier enthousiast van worden en een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van een toekomstbestendige, waarde toevoegende en liefdevolle organisatie.

Profiel van de organisatie

IJsselheem is een zorgaanbieder voor ouderen in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. De wens of behoefte van de cliënt is voor medewerkers altijd het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening die zij bieden. Met veertien locaties zijn zij in alle gemeentekernen vertegenwoordigd. In en vanuit de locaties bieden zij zorg, wonen, welzijn en behandeling. Daarnaast leveren zij thuiszorg. Ook beschikt IJsselheem over grote deskundigheid op het gebied van ziekenhuis gerelateerde zorg, revalidatie en paramedische behandeling.

IJsselheem is sterk verankerd in de lokale samenleving, maar heeft een bovenregionale functie voor de revalidatie en werkt zij samen met het topklinische ziekenhuis Isala.

De omzet van IJsselheem bedroeg in 2017 ruim € 83 miljoen en het boekjaar werd positief afgesloten. Meer dan 2400 medewerkers (ca. 1100 fte) en ruim 1500 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de wens van de cliënt.

Missie en Visie

IJsselheem is er voor oudere mensen die ondersteuning nodig hebben om het leven te leiden zoals zij gewend waren ondanks beperkingen die optreden en IJsselheem is er voor degenen die zich actief om hen bekommeren. Met diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling helpen de medewerkers en de vrijwilligers hen in het vinden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit gebeurt vanuit de uitgangspunten van positieve gezondheid met alle aandacht voor de persoonlijke situatie en behoeften. Wij vinden dat bij IJsselheem de wens of behoefte van de cliënt altijd het uitgangspunt is voor de zorg- en dienstverlening. De cliënt heeft een vraag en IJsselheem zoekt daarop het meest passende antwoord. Cliëntgerichtheid, gastvrijheid en kwaliteit staan in al het handelen van de medewerkers centraal. Zij spelen actief in op individuele keuzes van cliënten, die hierdoor hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden. Onze medewerkers hebben maximale vrijheid om die zorg en ondersteuning te bieden waar de cliënt het meeste baat bij heeft. Belangrijk is om het gesprek met cliënten voorop te laten staan; protocollen volgen daarop. De cliënt geeft zelf aan wat hij nodig heeft en wat goed voor hem of haar is. De komende jaren groeien we uit tot kloppend hart in de buurt. Een plek waar ouderen in elke omstandigheid terechtkunnen voor zorg, welzijn en wonen. De ouderen kiezen zelf voor wat nodig is om een betekenisvol leven te leiden, waarin iedere dag de moeite waard is. We zien de zorg dan ook als het leven zelf. Met tijd en aandacht voor echte ontmoetingen. En met contact dat oprecht en aandachtig is. IJsselheem zorgt, ondersteunt én verbindt mensen en organisaties die dat mogelijk helpen maken.

Functie & opdracht

Als Manager Revalidatie & Behandeling ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige, innoverende, effectief en efficiënt georganiseerde pijler revalidatie, zowel voor zorg als behandelaren, alsmede voor de behandeldienst voor eerstelijn(spraktijken): ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en voor de behandeldienst voor de pijler wonen.

IJsselheem is niet een op zichzelf staande zelfvoorzienende organisatie, maar staat midden in de samenleving en leeft van de verbindingen die zij heeft binnen de gemeenschap; met andere zorgverleners en met overheid en financiers. In deze verbindingen speelt de Revalidatie & Behandeling (R&B) een belangrijke centrale rol. De diversiteit en complexiteit hiervan maakt dat de functie van Manager R&B uitdagend en veeleisend is. Je bent de spin het web die vorm en inhoud geeft aan het onderhoud van deze verbindingen, die de vertaalslag maakt naar ontwikkelingen, kansen en proposities en de uitvoering hiervan stimuleert en positioneert.

Een kandidaat Manager Revalidatie & Behandeling is inspirerend en bevlogen. Beschikt over de nodige lef, humor en ondernemingsgeest. Je ziet kansen en weet mensen (stakeholders, collega’s en medewerkers) mee te nemen en te begeesteren en veroorzaakt daarmee beweging en ontwikkeling. Je aarzelt niet om het voortouw te nemen, je collega’s uit te dagen en met hen de discussie aan te gaan. Je bent niet bang om een keer het lid op de neus te krijgen, dit werkt niet demotiverend, maar stimuleert om ook de visie van anderen te respecteren en van te leren.

Als boegbeeld van Revalidatie & Behandeling geef je het goede voorbeeld, waarbij taak-volwassenheid in handelen en gedrag, deskundigheid en leiderschap centrale thema’s zijn. Je bent kader stellend en besluitvormend ten aanzien van de resultaten van zorgteams revalidatie en behandelaren. Hiervoor stel je de resultaten (WAT) vast; niet HOE. Je hebt een faciliterende rol richting de zorgteams en behandelaren; ruimte scheppen, randvoorwaarden creëren, als hitteschild fungeren.

Je draagt de visie uit in de organisatie. Je verstaat de kunst om een continue balans te vinden tussen maatwerk leveren aan teams binnen de organisatie versus organisatie brede innovatie en vernieuwing doorvoeren in het belang van de toekomst van IJsselheem en het voldoen aan in- en externe normeringen. Je bent businesspartner en adviseur van de Raad van Bestuur en je collega MT-leden op het gebied van innovatie, bedrijfsvoering en om externe nieuwe inzichten in te brengen.

Plaats in de organisatie

Je bent lid van het MT (kompascirkel), bestaande uit de Bestuurder, Manager Bedrijfsvoering, Manager Revalidatie & Behandeling, Manager Thuiszorg en 2 Managers Wonen, Zorg en Welzijn.

Je bent binnen R&B verantwoordelijk voor de teamcoaches, zorg- en facilitaire teams, behandelaren, medisch secretariaat, zorgconsulenten revalidatie en planners revalidatie. Je werkt intensief samen met facilitair regisseurs en collega’s van de ondersteunende diensten binnen je aandachtsgebieden en stemt af met de Manager(s) Thuiszorg en Wonen, Zorg en Welzijn, de Manager Bedrijfsvoering en de RvB. Je bent contactpersoon voor de cliëntvertegenwoordiging binnen de locaties van je aandachtsgebied.

Als Manager Revalidatie & Behandeling ben je verantwoordelijk voor 250-300 medewerkers (180-200 FTE), die werkzaam zijn op 14 locaties, inclusief thuisbehandeling en poliklinieken. Het totale jaarbudget is circa € 13,5 miljoen (revalidatie € 9,5 miljoen, behandeldienst wonen € 3,4 miljoen, eerstelijnspraktijk € 0,6 miljoen). De medewerkers zijn georganiseerd in zelforganiserende teams van 10-14 medewerkers.

Situatieschets

De organisatie ontwikkelt zich verder in zelforganiserend werken waarbij eigenaarschap is belegd en de verantwoordelijkheden zijn verschoven van het management (lijn) naar de teams en de medewerkers zelf. Het effect en doel van deze transitie is een grotere betrokkenheid, een hogere inzet, ondernemerschap en je eigenaar weten en verantwoordelijkheid nemen. Dit alles om de kwaliteit van het leven van de cliënt te versterken, doordat de relatie van de cliënt en de medewerker meer ruimte krijgt. Als manager heb je de rol van besluitvormer, ontwikkelaar en sparringpartner. In deze rol zorg je ervoor dat de ontwikkeling van de teams qua vorm en inhoud verder aansluit bij de behoefte van de cliënt. De teams zijn eigenaar over de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening. De leiderschapsstijl die hierbij past is een participatieve leiderschapsstijl. Je ondersteunt het proces dat medewerkers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Je laat ze verkennen, je verbindt, verdiept en verbreedt. Je geeft het goede voorbeeld door onze waarden voor te leven en geeft verhalen, die de goede ontwikkeling illustreren, een platform.

Functie-eisen

Wat moet je weten

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Meerdere jaren managementervaring, aangevuld met een relevante managementopleiding
 • Kennis van het bedrijfskundige en financieel-economisch instrumentarium
 • Kennis van -en inzicht in- ontwikkelingen binnen het landelijk zorgbeleid
 • Affiniteit met recente inzichten in het denken over kwaliteit en kwaliteitstoetsing in de zorg
 • Affiniteit met -en ervaring in- verschillende zorgsectoren is een pré
 • Kennis van vigerende wet- en regelgeving en branchenormen
 • Ervaring op het gebied van strategische beleidsontwikkeling en veranderingsprocessen

Wat je moet kunnen

 • Persoonlijk leiderschap
 • Aanjager van zelfstandigheid en eigenaarschap
 • Sociaal vaardig en verbindend
 • Doelgericht en coachend
 • Analytisch en cijfermatig scherp
 • Besluitvaardig met lef
 • Oplettend en proactief
 • Organisatiesensitief
 • Spreek- en schrijfvaardig
 • Abstract kunnen denken en de vertaalslag maken naar uitvoering

Arbeidsvoorwaarden

IJsselheem biedt een ambitieuze werkomgeving waar je vanuit je eigen deskundigheid en persoonlijkheid een wezenlijke rol krijgt in de bijzondere en uitdagende klus waar zij voor staan in de ouderenzorg. Het salaris is conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingedeeld in FWG 75. De aanstelling is voor een periode van 12 maanden. Bij een goede samenwerking zetten we deze vervolgens graag om in een contract voor onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime dienstverband.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Esther van Zwol, ondersteund door Peggy Adriaens. Kandidaten kunnen solliciteren door hun CV en begeleidende motivatie te verzenden via de link op onze website (www.deveghte.nl/vacatures). De uiterste inzenddatum is 1 november 2018.

Op basis van de ontvangen kandidaatstellingen wordt een selectie gemaakt en kandidaten uitgenodigd voor kennismaking bij de Veghte Werving en Selectie. Interne kandidaten worden in deze procedure meegenomen.

Na deze kennismaking, zal een selectie worden gemaakt van de kandidaten die op CV worden voorgedragen aan de opdrachtgever. Op basis van deze CV presentatie wordt de keuze gemaakt welke kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de opdrachtgever. Dit gesprek zal plaatsvinden op donderdag 22 november.

Volgend op dit eerste gesprek bij de opdrachtgever wordt je -bij vermeende geschiktheid voor deze functie- uitgenodigd om in een vervolgbijeenkomst een door jou samen te stellen presentatie te verzorgen, waarin je jezelf en je doelen en bijdrage aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie presenteert. Uiteraard kan vanuit de opdrachtgever hier nadere sturing aan worden gegeven. Dit vervolg van de procedure zal plaatsvinden op 29 of 30 november.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Tot slot winnen wij in overleg met jou bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in. In overleg met de opdrachtgever en jou wordt dit referentie onderzoek voor of na het assessment uitgevoerd.

De afronding van de procedure ligt voor een belangrijk deel in handen van IJsselheem en bestaat uit het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke indiensttreding.

Voor resterende vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of te mailen.

Esther van Zwol, 0346 – 33 33 33, vanzwol@deveghte.nl

Peggy Adriaens, 0346 – 33 33 33, adriaens@deveghte.nl

Bedrijf: 
IJsselheem
Locatie: 
Kampen
Status vacature: 
vervuld
Sluitingsdatum: 
01 november 2018